- Privacy Policy

PRIVACY POLICY   MEDISCH PEDICURE KARIN OUWEHAND VOETVERZORGING

Medisch Pedicure Karin Ouwehand hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik, medisch pedicure Karin Ouwehand doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medisch pedicure Karin Ouwehand houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

– je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om je uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte ben van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op wil wijzen en deze respecteren. Als medisch pedicure Karin Ouwehand ben ik  verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemener zin, vragen hebt hierover of contact met mij wens op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Medisch pedicure Karin Ouwehand Kwikstaartlaan 13, 2261 EN  Leidschendam Tel: 06-1066716 e-mail: info@pedicure-karin.nl

Waarvoor verwerk ik persoonsgegevens:

Je persoonsgegevens kunnen door medisch pedicure Karin Ouwehand verwerkt worden ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Het geven van uw behandeling

– Het versturen van afspraak herinnering via mail / app /  messenger / factuur
– Het declareren van uw behandeling via podotherapeut en/of zorgverzekering

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Naam / voorletters / tussenvoegsel /Adres /Postcode /Plaats /Telefoonnummer / E-mailadres/ Geslacht / Geboortedatum /  Gegevens over gezondheid

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor declaratie van uw behandeling. En geef een behandelverslag aan uw huisarts wanneer dit nodig is. Ik, medisch pedicure Karin Ouwehand geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Medisch pedicure Karin Ouwehand bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik de volgende maatregelen genomen;

– Patiëntgegevens zijn opgeslagen op een PC die beveiligd is met een wachtwoord.
– Patiëntgegevens zijn opgeslagen op patiëntenkaarten welke afgesloten worden bewaard.
–  informatie via de mail naar andere zorgverleners zal altijd gaan via Zorgmail dit is een beveiligde mail.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van je heb. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. ik kan je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vraag ik je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met mij uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met mij op!”
Wij zijn vandaag open.


maandag      
dinsdag      
woensdag gesloten    
donderdag      
vrijdag      
zaterdag gesloten    
zondag gesloten    
K.N. Ouwehand, Medisch pedicure
Kwikstaartlaan 13
2261 EN LEIDSCHENDAM

T.  06-10667106
E.  info@Pedicure-Karin.nl
KvK nr.  71478663
BTW nr.  NL002060033B65Deze site is mogelijk gemaakt door
Pedicure Website